Lónyay Menyhért – Mayerffy Xavér Ferenc

MAYERFFY XAVÉR FERENC

(Pest, 1776 – Pest, 1845) sörfőzőmester, szőlész

A család Bajorországból, német területről vándorolt be, édesapja 1796-ban magyar nemesi címet kapott. Ferenc 1799-től bérelte Szent Lőrinc pusztát. Itt komlótelepet (a sörfőzés alapanyaga) és virágzó gazdaságot, a róla elnevezett Ferihegyen pedig szőlőfajta-gyűjteményt létesített. A tehenészet mellett  fácánosa és őszibarackosa is híres volt. Pest-Budán sörfőzőházakat működtetett. Mayerffy megbecsült polgára volt Pestnek és Budának: vármegyei táblabíró, a Pesti Lövészegylet főlövészmestere, kiváló céllövő volt.

Lótenyésztőként, kiváló lovasként támogatta a lósport meghonosítását Magyarországon. Széchenyi István gróf barátja volt: művelt, sokoldalú iparos, vállalkozó, országos nevű gazda.

A közügyeket bőkezűen támogatta: a Pesti Magyar Színház létrehozását, az 1838-as árvíz károsultjait, Szent Lőrinc pusztán a ma is látható kápolna felújítását. Nevét a Ferihegy őrzi, mely inkább fennsík, mint hegy, viszont 1950 óta otthona a polgári repülésnek, hisz itt található a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér.

Tudtad-e hogy…

Szent Lőrinc kápolna…

  •  a Grassalkovich-család 1762-ben építtette a Szent Lőrinc pusztai majorságban a Szent Lőrinc kápolnát. Az épületet a bérlő Mayerffy család felújíttatta és új harangot készíttetett, melyen a családtagok neve is szerepel. A harang az épülettel együtt túlélte az elmúlt, viharos századokat, és a mai napig a toronyban van. Mindenki meghallgathatja a vasárnapi mise környékén, a Szent Lőrinc és a Gloriett lakótelep között álló épület környékén.

Ferihegy...

  • A mai, Ferihegynek nevezett területen (az elnevezés az egykori tulajdonos keresztnevének becézett alakjára utal) új fajtákat nemesített akkor, amikor a magyar szőlőkultúra hanyatlásnak indult. 1820-ban Szent Lőrinc Pusztán, Mayerffy mintagazdaságának területén az uralkodó számára gazdasági bemutatót rendeztek, melyről a Hazai és Külföldi Tudósítások c. lap is beszámolt. A tehenészet mellett fácánosa is híres, mindemellett tevékeny őszibarack-termesztő is volt. A Szent Lőrinc pusztai majorságban – Szemere Miklóst majd 80 évvel megelőzve – lövőcsarnokot állíttatott, ahol rendszeresen tartott díjlövészetet, 1828-ban még táncos programot is rendezett az úri közönségnek. Gyakoriak voltak a falkavadászatok is.

A sörfőzőház...

  • A pesti Duna-parton saját sörfőzőházat építtetett, s innen látta el Budát is sörrel. 1820-ban a sörfőzés jogát öccsére ruházta, ő pedig a Sas-hegyen létesített szőlőiskolát. Sas-hegyi birtokának egy részén alapították meg az Országos Szőlőiskolát. Ebből fejlődött ki a mai Kertészeti és Szőlészeti Főiskola.

LÓNYAY MENYHÉRT


(Nagylónya, 1822 – Budapest, 1884) politikus, pénzügyminiszter, miniszterelnök

Jogot tanult. Több külföldi útján elkísérte Széchenyi Istvánt, akit élete végéig mesterének tekintett. A 48-as szabadságharc után külföldre kellett menekülnie. Párizsba ment, és pénzügyi ismereteit intenzív tanulással gyarapította. 1850-ben térhetett haza. Később újra politizálni kezdett, országgyűlési képviselő lett, Deák Ferenc híve. Párizsban szerzett, itthon kiemelkedő közgazdasági ismereteit hasznosította: pénzügyminiszter lett.

Karrierje csúcsaként 1871-ben miniszterelnökké nevezte ki az uralkodó, Ferenc József.

Miután visszavonult, 1872-73-ban birtokot vásárolt Szent Lőrinc pusztán. Itt 11 szobás villát épített. Az épület ma is áll a Szil utcában. Élete vége felé egyre több időt töltött itt. Neki köszönhető, hogy Lőrincen (villájának közelében) vasútállomást építettek. Ma emlékét egykori nyaralója és a Lónyaytelep őrzi.

Tudtad-e hogy…

Az emigráns politikus…

  • a politikai okból való kivándorlást emigrációnak nevezik. Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverése után sokan emigráltak, őket nevezzük emigránsoknak, közéjük tartozott Lónyay Menyhért is. Azért kellett menekülnie, mert a magyar kormányban államtitkárként dolgozott. 1850-ben hazatérhetett, itthon alapító tagja lett gazdasági egyesületnek, biztosítónak, banknak. 1861-től kapcsolódott be ismét a politikába, mint országgyűlési képviselő és Deák Ferenc híve.

A pénzügyminiszter...

  • Lónyay 1870-ben első magyarként tagja lett a közös osztrák-magyar kormányzatnak mint közös pénzügyminiszter. Ezért később grófi rangot kapott az uralkodótól. Feladata a Magyarország és Ausztria közös ügyeivel (külügy és hadügy) kapcsolatos pénzügyek irányítása volt.

Lónyay és Petőfi...

  • Lónyay Menyhért felesége az a Kappel Emília volt, akinek kezét 1845 őszén Petőfi Sándor kérte meg, egy Liszt hangversenyt követően. Egy korabeli anekdota mindezt így meséli el:

„Liszt Ferenc 1845 késő őszén Pesten hangversenyt adott, s csodálatos művészetével az egész várost elragadta. Erre a hangversenyre Petőfi is elment. Mivel azonban ő a zenéhez édeskeveset értett, azzal mulatta magát, hogy a hangversenyterem szépségeit bámulta. Egy ritka szépség ragadta meg figyelmét. A gyönyörű leányka egészen belé volt mélyedve a felséges zenébe. Petőfi a bájos jelenségről nem bírta levenni a szemét. Barátai ezt észrevették, s egyik oldalba döfi könyökével, hogy ne bámuljon olyan nagyon arra a szépségre, mert nagy baj származhatik belőle könnyen. 
– Miért? – kérdé büszkén a költő. 
– Nos, mert az a leány nem magunkforma szegény ördög számára született. Kappel Emília kisasszony az; a leggazdagabb pesti bankárok egyikének leánya. 
Petőfi önérzetét e gúnyos szavak mélyen bántották. Mi a gazdag apának hitvány pénze egy költő szellemi kincseihez képest? 
– Meg fogom kérni azt a kisasszonyt – válaszolt Petőfi egyszerűen és határozottan. 
Barátai azt hitték, tréfál, s mosolyogtak a dolgon. 
Másnap fölkeresi azt a barátját, aki említette, hogy ő azzal a családdal ösmerős, s felszólítja, hogy ha akarja látni, hogy Petőfi csak beszélni tud-e, vagy cselekedni is mer, hát kísérje el a bankár házába, még ma tisztába akarja hozni ezt az ügyet. 
Barátja még mindig tréfának vélte a dolgot, tehát elkísérte Petőfit a bankár lakásáig. De mikor látta, hogy Petőfi csakugyan komolyan veszi nagy felhevülésében a házasságot, mindenképp le akarta beszélni erről a bolondságról. Hasztalan volt minden okoskodás. Petőfi bement a bankárhoz, előadta kívánságát, hogy ő a leánya kezét kéri. A bankár mint művelt, szeretetreméltó ember, ki Petőfi nevét ismerte és nagyra becsülte, s bizonyosan hallott valamit az ifjú költő furcsaságairól is, barátságos hangon jelentette ki, hogy ő e fellépéstől igen megtisztelve érzi magát, s annyival inkább is éppen semmi kifogást nem tesz ellene, mivel ebben az ügyben egészen a leánya határoz. Petőfi szíveskedjék valamely ismerőse által magát leányának bemutattatni. 
Ezzel a legnagyobb nyájassággal váltak el egymástól, Petőfi nemsokára egészen megfeledkezett a merész leánykérésről. 
Némelyek szerint nem is másnap, hanem azonnal a hangverseny után rohant föl a bankárhoz. Ez azonban keveset változtat a dolgon. Kappel Emília egynéhány év múlva Lónyay Menyhért neje lett.”