Az emlékműveken felsorolt hősi halottak nevei

 

Már a világháború alatt az 1917. évi VIII. törvénycikk rendelkezett az elhunyt hősökről való emlék állításáról. Pestszentlőrincen elsőként a frissen elkészült főplébánia épületében helyeztek el egy 48 nevet tartalmazó márvány emléktáblát. Visnyovszky Lajos alkotását 1925. május 31-én, a hősök napján avatták. A hősök napját mindig május utolsó vasárnapján tartották. A táblára a katolikusok nevét vésték csak fel.

 

PRO PATRIA MORTUIS

 

1914-1918

 

Steiner Jenő Jeck János Jánosi György
Abelovszky János Krész Béla Miszlevitz József
Annus Mihály Hopka József Dreler Gyula
Bukta István Berky József Moór Sándor
Farkas Rezső Ferencz Kaszás József Gémes Lajos Gyula
Hamar Géza Spét Pál Begányi Ernő
Bartusek Gyula Kindlinger Mátyás Ujházy Tihamér
Bencze Dezső Hordós János Pfannenwald János
Godó János Kouba Ignácz Benisek Miklós
Homola Imre Kouba Sándor Hertl Lajos
Tóth Mihály Törteli Sándor Szabó Orbán
Dorcsák Lajos Görög János Moravszky Vincze
Zsák Ágost Kleitsch József Schwan Lajos
Fischer Márton Fremdák József Havrankó József
Puskás Mihály Horváth Ferencz Rácz József
Puskás Gyula Neubauer Rajmond Szávai József

 

Az nem lehet, hogy annyi sziv hiába onta vért,

S keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért.

 

 

Már 1925-ben elhatározták egy hősi emlékmű felállítását. A pestszentlőrinci Kossuth teret 1929-ben a világháborúban elesett hősöknek szentelték. Ekkor Rerrich Béla tervei szerint kialakították a Hősök ligetét, melyben az elültetett facsemeték a pestszentlőrinci hősi halottaknak állítottak emléket. 1930-ra tervezték egy köztéri szobor felállítását az elesett hősök emlékére, időközben pedig elkezdték összegyűjteni a háborúban elesett lőrinci katonák névsorát (összesen 210 nevet), melyet a talapzatra véstek fel.

Az emlékművet nem a megszokott nyilvános pályázati úton kivitelezték, hanem egy helyi szobrászművészt, Visnyovszky Lajost bízták meg a vázlattervek és minták elkészítésével, aki összesen 12 különböző tervet szolgáltatott be a helyi bíráló bizottságnak.[1] Ezek közül a művészi megformálásában és költségeit tekintve is a számukra legmegfelelőbb tervet választották ki. A mészkő talapzatot 1930-ban állították fel, és a szobor elkészültéig ezt koszorúzták meg a hősök napján. Az átadás időpontja többször csúszott. 1931-ig a helyi sajtó gyakran beszámolt az emlékmű készületeiről, majd Visnyovszky más megbízatásai (Szent Imre-szobor a templomkertben 1931-ben, országzászló a Kossuth téren 1934-ben, illetve a katolikus templom belső díszítése, szobrai, oltárai) miatt végül 1938. május 29-án tartották az ünnepélyes leleplezést. Az 1931-ig összegyűjtött 210 nevet még később vésték fel.

Az eredeti elképzelések szerint a fő szoborcsoport alatt, a hátsó oldalon egy kétalakos bronz „Hungária-csoport” a talapzaton kőből faragott trófeák[2], és szintén kőből faragva szalagos tölgyfakoszorú szerepelt volna. Ezekből végül a hármas szoborcsoport és a tölgyfa koszorú valósult meg, – az anyag időtállósága okán szintén bronzból.

A hősi emlékek különböző típusai közül Visnyovszky hármas szoborcsoportja a „hős halála” típusú emlékek[3] körébe sorolható, melynél a katonákat a dicső halál pillanatában ábrázolja az alkotó.[4] Ugyanakkor a többi példától eltérően, itt nem érvényesülnek a historizáló előképek, helyette egy dinamikusabb, egyéni megfogalmazás kerül előtérbe. A mozgalmas kompozícióban a három robosztus alak puskával a kezében az elesett katona végsőkig kitartó küzdelmét jeleníti meg. Ilyen értelemben a hősi halál és a küzdelem párhuzamosan jelenik meg. A középső rohamsisakos alak karjait az ég felé emelve hirdeti a hazáért vállalt dicső önfeláldozást. Bal és jobb oldalán a sebesült bajtársak éppen elhanyatló alakjai jelennek meg. A naturalisztikus arckifejezések, a több fázisban megörökített mozdulatok teátrális, heroikus jellege, drámai érzelmeket, emelkedett hangulatot sugároznak, ezáltal a szemlélő részesévé válhat a hazafiak hősi áldozatának. A mozgósító politikai propaganda mellett a gyász kifejezése itt háttérbe szorul.[5]

 

 

A HAZÉRT ELESETT HŐSÖKNEK.

 

PRO PATRIA

1914-1918

Abelovszky János Fehér Sándor Jánossy György
Alexi János Fepber Imre Jelcy János
Ambrusits István Fetser Mihály Jenei Károly
Annus Mihály Ferenczi Zakariás Jeney Mihály Imre
Azsbóth László Fey István Juhász Sándor
Auerhammer Ernő Fescher Mihály Ifj. Juhász Sándor
Balázs György Flórián János Juhász Gábor
Banai András Földiák Sándor Kaiser Rudolf
Banovics Péter  Fremoák József Kalocsay Dezső
Bartusek Gyula Gemes Lajos Gyula Kaszás József
Bazsik Mihály  Gilján István Kákay István
Begányi Ernő Gluckstmal Jenő Kávai József
Béla Lajos Godor János Katona József
Bencze Dezső Godó János Kaurenszky Mátyás
Benisek Miklós Gombkötő János Kálmán János
Berger József Görög János Kecskés István
Berry József Gráf Jakab Keszler Gyula
Bosnyák Imre Guttmann Buksa Kindlinger Mátyás
Borhy Károly Gyalog György Király János
Bucsi István Haday Lajos Kiss János György
Bukta István Hallgass József Kis Albert
Brunner György Hamar Géza Kis Dezső
Czár János Halmos Zoltán Kiss Gusztáv
Csavas Imre Harrankó József Kiss György
Cseh József  Hevter Dávid Kleitsch József
Cserna Ernő Henik Gyula Kókai Lajos
Csikos László Hermann Miklós Kollár Gyula
Demeter Nándor Hertl Lajos Korozmán Mihály
Doricsák Lajos Homola Imre Kotogány András
Dorn Ádám Hopka József Kovács József
Draxler Gyula Hordós János Kovács István
Eichmüller Jenő Horváth Ferenc Kouba Lajos
Elek Dezső  Horváth István Kouba Ignác
Esztergár György Illés Ferenc Kouba Sándor
Farkas Rezső Izsák János Kostyál Béla
Farsang Tibor Jaczina Károly Krasz Izidor

 

 

 

PRO PATRIA

1914-1918

Krén Nándor Linczinger Gyula Mezey Hubert
Kreisz István Ifj. Lippmann Lajos Miholics István
Kresz Béla Lung Péter Mislivetz József
Krésa Béla Lussi Béla Mittiner János
Kulcsár László Mack Frigyes Modroczki István
Koval Gergely Morossy István Mohos Mihály
Körös József Márkus István Molnár Lajos
Ladó Ferenc Márkusz Tivadar Moor Sándor
Lakics József Mészáros István Nádasdi József
Lieber Lajos Helis István Nagy András
Nemes Ferenc Sárkány István Szőke Zsigmond
Németh József Solymos Ferencz Tar Gábor
Neubauer Rajmund Schwann Lajos Tarr Gábor
Paczer Ferenc Schilling Károly Thomka Ferenc
Páncél István Schön Zsigmond Thomka Áron
Panovits János Steinbock Rezső Károly Tóth Gábor
Parapatics Mihály Steiner Jenő Tóth József
Pavlicsák Gyula Sosovicska Pál Tóth Mihály
Pfannerwald János Stibranyi Elemér Törteli Sándor
Pintér Ferencz Schwarz Lajos Turján Pál
Pulay Géza Spét Pál Újházi Tihamér
Puskás Gyula Szabó Orbán Újj Károly
Radei Miklós Száraz József Varga Ferenc
Rácz József Száraz János Varga Gábor
Reiter János Szarka István Varga Sándor
Reichenberger Ferenc Szekeres József Vida Bálint
Reschofszky Géza Szemethy Antal Walder Adolf
Roy József Szenogrády János Weihohl János
Rosenberger Rudolf Szenogrády Pál Wittingep Jakab
Rózsa Sándor Szilágyi Mózes Zachar Gáspár
Rubos József Szilágyi Sándor  Zeller István
Ruff József Szepesi István Zöldfalvy Dezső András
Ruscsák Mihály Sznopek Zoltán Zöld Sándor
Sáfrány János Szonkup Sándor Zsák Ágost

 

 

A pestszentimrei Hősök terén csak 1943-ban sikerült felállítani az obeliszk formájú Magyar hősök emlékművét, amelyre az I. világháborúban elesett 38 imrei neve mellé felkerültek az addig a II. világháború harcaiban elhunytak is. Mögötte állították fel az országzászlót. Az obeliszk felső részén eredetileg Nagy-Magyarország képe, babérkoszorúval körbefonva jelent meg, tetején a turulmadár szobra, karmaiban karddal. Az oszlopra állított turul karmaiban a „Hadúr kardjával” kompozíció a 48-as szabadságharc honvéd emlékműveinél már megjelent, és később, mint a nemzeti összetartozás és erő szimbóluma, a legtöbbet előforduló ábrázolási séma lett.[6] A turult – sok más emlékműhöz hasonlóan – a megváltozott politikai törekvések miatt 1945-ben leverték, majd több átalakítás és áthelyezés után az obeliszk 2014-ben nyerte el a jelenlegi egyszerűbb formáját.

 

 „Mi örökké élünk!”

 

1914-1918

Antalics József Kovács János Tüzes József
Bognár Dénes Kucsera István Valentin György
Bereck Ferenc Löber János Valentyik János
Berecz András Nagy Sándor Wittmann István
Csécs Szilárd Nagy István Vlasits Ferenc
Domján Károly Nagy Ernő Valentin Mihály
Fazekas István Pokorády István Zakar Mihály
Gombik József Ifj. Peszt Vilmos Földi Sándor
Gombik György Szabó István Novák Árpád
Horváth Károly Szuhányi János Mészáros Antal
Horváth János Szűcs István Walter Ferenc
Jurászik János Szuhánszky András Világos József
T. Kovács Károly Tuzson András

 

 

 

 

[1] A pestszentlőrinci Hősök Emlékműve. In: Pestszentlőrinci Hírlap. 1929. augusztus 9. 1. o.

[2] A trófea, győzelmi jel (a görög szó a trepó ‘megfutamít’ jelentésű igéből származik) Az ókorban a győztes csata emlékére a zsákmányból vagy fegyverekből állított jel volt.

[3] Az egyén dicső önfeláldozásának hasonló formában állítottak emléket a 48-as emlékművek esetében.

[4] Somfay Örs: Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri, valamint közösségi hősi emlékei és ezek adatbázisa. Doktori értekezés, PPKE-BTK, Budapest, 2012. 176 -177. o.

[5] 1920 után a háborútól távolodva fokozatosan a harcias, hősi emlékek kerültek előtérbe – vö. Somfay Örs: Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri, valamint közösségi hősi emlékei és ezek adatbázisa. Doktori értekezés, PPKE-BTK, Budapest, 2012. 170. o.

[6] A turulszobor elterjedésében a századfordulós síremlékszobrászat ugyancsak szerepet játszott. – vö. Somfay Örs: Az I. világháború magyar vonatkozású köztéri, valamint közösségi hősi emlékei és ezek adatbázisa. Doktori értekezés, PPKE-BTK, Budapest, 2012. 84 – 87. o.