Feitl Írisz

HELYTÖRTÉNETI IRODALMUNKBÓL

(2002-2009)

 

Legutóbb 2002-ben készült összefoglaló a kerületi helytörténeti munkákról az „Emlékezések, tanulmányok Pestszentlőrinc-Pestszentimre múltjáról III. kötetében”, mely 14 írással Bakocs Emil gondozásában jelent meg. Azóta több jeles kötettel gazdagodott helytörténeti irodalmunk. Elmondhatjuk, hogy a kiadványok többsége a XVIII. kerületi Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény gondozásában vagy közreműködésével valósult meg. Elöljáróban mindenképpen meg kell említenünk, hogy összefoglalónkban csak az önálló kiadványok szerepelnek, az időközben megjelenő cikkek, tanulmányok ismertetésére most nincs módunk. (A későbbiekben mindenképpen érdemes lenne ezeket az anyagokat is bibliográfiába gyűjteni, mivel a kerületi lapokban: Városkép, Lőrinci Magazin, illetve a Budapesti Honismereti Társaság Városunk című lapjában és a Kispesti Krónika hasábjain közölt cikkek vagy dr. Schmidt Jánosné több lapban is megjelenő Öreg házak titkai című sorozata fontos adalékokkal szolgálnak helytörténetünk egy-egy szeletéhez.)

2002-ben jelent meg a PIHGY és a XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata kiadásában a „Laci Bácsi Emlékkönyv” Somogyi László, az Állami majd a Havanna lakótelep legendás plébánosa, lelkipásztora tiszteletére. A kötetet dr. Schmidt Jánosné szerkesztette. A kiadvány tartalmazza Somogyi László életútját, a függelékben életrajzi adatait, a róla – kerületi közéleti személyiségekkel – készített interjúkat, valamint Laci bácsi saját írásait és gondolatait. A nagysikerű kötet méltó tisztelgés az atya emléke előtt. A többszöri utánnyomás ellenére már minden példánya elfogyott, ezért most az internetes közzététel formáját és lehetőségeit keresik a gyűjtemény munkatársai, hogy a folyamatos igényeknek eleget tegyenek.

Ugyanebben az évben jelent Téglás Tivadar munkája a Havanna Napok alkalmából. Ez „Az Állami lakóteleptől a Havanna lakótelepig. Fejezetek Pestszentlőrinc történetéből” című füzet. A kerületi önkormányzat kiadványa, a helytörténeti gyűjtemény és a Városkép fotóival elsőként dolgozza fel az egykori Állami lakótelep történetét.

2003 újabb kötetet hozott. „Ez a Bókay, úgy látszik intelligens ember!Egy jeles orvos a régi Pestről című életrajzi monográfia Buza Péter szerkesztésében, Kapronczay Károly, Téglás Tivadar és Téglás Tivadarné közreműködésével látott napvilágot. A kiadvány alapjául szolgáló naplót, visszaemlékezést Tomory Lajos – a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény alapítója – fedezte fel az utókor számára. Az átgépelt kéziratot a család őrizte, másolatát Bókay dédunokája, Rácz Dánielné adta át 1997-ben a gyűjteménynek. A kötet – bár elsősorban Bókay életének nem Lőrinchez kötődő időszakáról szól -, számos érdekes helytörténeti adalékkal, leírással szolgál az érdeklődő olvasónak.

2004-ben került ki a nyomdából a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával Frank Gabriella munkája, „A lőrinci zsidóság története”. A könyv hiánypótló és egyedülálló a kerületi történeti feldolgozások között. A fotók, dokumentumközlések, adatsorok és az átfogó kutatást összegző tanulmány az 1870-es évektől 1945-ig tárja fel a helyi zsidóság életét, a település életében betöltött szerepét és elhurcolását.

2005-ben indult útjára az igényes kialakítású Örökségünk sorozat dr. Schmidt Jánosné szerkesztésében. A sorozat célja, hogy egy-egy, településünk életében fontos szereplőt, epizódot alaposabban körbejárva, gazdagon illusztrálva tárjon az olvasó elé.

Eddig három kötet jelent meg:

Tekes Sándorné Zsebők Nelli: Ez volt a múlt 1944. november-1945. július.- A II. világháború áldozatai,

– Pándy Tamás: Pestszentimre önállósági küzdelme a XX. században,

– dr. Schmidt Jánosné: A mi Mayerffynk: Xavér Ferenc.

Az új évezred eddigi legnagyobb volumenű és kutatási háttérrel rendelkező vállalkozása (más kerületekhez és településekhez hasonlóan) az 1956-os pestszentlőrinci és pestszentimrei események feltárása, összegyűjtése és megjelentetése volt a 2006-os évforduló alkalmából. A 2007-ben megjelentetett kötetet Heilauf Zsuzsanna szerkesztette. A kiadványban 5 tanulmány ad átfogó képet, illetve vázol fel egy-egy részterületet levéltári kutatásokra, visszaemlékezésekre és korábbi feldolgozásokra támaszkodva. A tanulmányokat személyes résztvevők, szemtanúk visszaemlékezései egészítik ki. A függelék a teljesség igényével két dokumentumszöveget, korabeli térképet és különböző adatsorokat tartalmaz. A „Kenyér és Tank” újabb jeles terméke a kerület helytörténeti irodalmának és méltó emléket állít az 1956-os forradalom és szabadságharc helyi eseménysorozatának.

2006-ban készült a XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény kiállítási füzetei című sorozat első füzete. A sorozat sikeresnek bizonyult, tavaly már a hatodik kiadvány jelent meg. A képes, általában 22 oldalas összefoglalók a témában rendezett kiállításokhoz illeszkednek, esetenként bővített változatban.  Közérthető,, kifejezetten a kiállításokat látogató nagyközönség, az iskolás korosztály, érdeklődő felnőttek és nyugdíjasok számára összeállított anyagok készülnek. Megörökítik azokat a kiállításokat, amelyeket abban a formában már nem láthatunk többé.

A sorozatban eddig megjelent füzetek:

Tekes Sándorné: Két magyar gavallér Lőrincen. Bp., 2006.

Nemes Bókay Árpád. Szerk.: Heilauf Zsuzsanna. Bp., 2006.

Dr. Krepuska Géza. Szerk.: Heilauf Zsuzsanna. Bp., 2007.

Egy humanista orvos. Dr. Zsebők Zoltán. Szerk.: dr. Schmidt Jánosné. Bp., 2008.

„Becsengettek” – A pestszentimrei oktatás 110 éve. Szerk.: Feitl Írisz. Bp., 2008.

Fedák Sári, a primadonna Pestszentlőrincen. Szerk.: Feitl Írisz. Bp., 2009.

2009-ben intézményünk közreműködött Téglás Tivadar és Téglás Tivadarné: „Keresd a Nőt!” című kötetének sajtó alá rendezésében. A NATIK kiadásában megjelenő, nagyközönségnek szánt anyag azokat a kiemelkedő helyi nőalakokat mutatja be, melyek általában kevés szerephez jutnak a történelemkönyvek lapjain. A kötet szerkesztését, lektorálását, képanyagának összeállítását végezték a PIHGY munkatársai.

A PIHGY nemcsak hagyományos kiadványokat készít. Elektronikus kiadványaink házon belül készülnek, ezért sokszorosításuk eléggé időrabló tevékenység. Papíralapú megjelenésük viszont olyan költségekkel járna, melyet sem mi, sem az érdeklődő olvasó nem lenne képes felvállalni.

2006-ban úttörő jelleggel adtuk ki a XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény 50. évfordulójára összeállított CD-t. Ezen Heilauf Zsuzsanna szerkesztésében több kiállítási füzet, kiállítások tablóanyaga, képeslap lapozgató, rendezvényeinkről szóló beszámolók, valamint a „Mesés tárgyak” című kiállításunkhoz gyűjtött ismeretterjesztő-néprajzi jellegű anyag kapott helyet.

2009-ben CD-n, illetve DVD-n két kiadványunk született.

 Az „Államitelep” című multimédiás kiadvány közel két éves kutató- és gyűjtőmunka eredménye. Tartalmazza a telep rövid története mellett az Állami lakóteleptől a Havannáig című kiállítás anyagát, tematikusan rendezett archív fotókat több témakörben, és három filmrészletet a telep életéről. A kiadvány tartalmi szerkesztője Heilauf Zsuzsanna, Lovas Imréné Meixner Jolán és Meixner Tamásné Fekete Zsuzsa, technikai szerkesztője Varga Tamás volt. A felhasznált anyag a XVIII. kerületi Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény fotótárából és magánszemélyektől származik.

A Havanna-Napok keretében került sor Téglás Tivadar „Sajtófigyelő Pestszentlőrinc évszázada a helyi sajtó tükrében. Adalékok Pestszentlőrinc – Pestszentimre történetéhez” című CD kiadványának bemutatójára. A kiadvány 1895 és 1990 közötti időszak lapjait dolgozza fel, a Kispesti Hírlaptól a Peremvárosig, 22 helyi lap mellett néhány országos, illetve fővárosi lapból válogatott szemelvényekkel gazdagítva az anyagot. A cikkekről, hírekről készített feljegyzésekből összeállított válogatás ugyan nem tekinthető klasszikus forráskiadványnak, de mindenki számára jól hasznosítható: az egyszerű érdeklődő sok-sok év krónikájából kaphat ízelítőt, a dolgozatok, szakdolgozatok, tudományos munkák íróinak pedig segítséget és vezérfonalat ad kutatásaikhoz.

Az 1990-es években több monográfia, vegyes tartalmú olvasókönyv, nagylélegzetű kiadvány jelent meg. 2002 után viszont a helytörténeti kutatás a kisebb résztémák: zsidóság, 1956 eseményei, az Államitelep és a Havanna lakótelep történetének kutatása felé fordult. De ezzel együtt sok a feltáratlan terület annak ellenére, hogy 2010-ben több hiánypótló, átfogó településtörténeti munka vár kiadásra. Ígéretes, hogy a Pedagógiai és Helytörténeti Gyűjtemény munkatársai és az évtizedes tapasztalattal rendelkező kutatók mellett a múzeum köré csoportosulni látszik egy új, fiatal generáció, akiket ezúton is kutatásra, lakóhelyük alaposabb megismerésére biztatok.