ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

a Tomory Lajos Múzeum által üzemeltetett www.muzeum18ker.hu weboldalon keresztül megvalósuló adatkezelési tevékenységről

 

Miért készült ez a tájékoztató?

A Tomory Lajos Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) üzemeltetésében lévő www.muzeum18ker.hu weboldal tartalmaz olyan funkciókat és felületeket, amelyeken keresztül az érintettek személyes adatainak kezelésére kerül sor. Amennyiben a Múzeum a személyes adatait kezeli, úgy Ön érintettnek minősül.

Fontosnak tartjuk, hogy a jelen tájékoztató keretében bemutassuk az érintetteknek az adatkezelési tevékenységünk során tudomásunkra jutott személyes adatok kezelését, továbbá rendelkezésükre bocsássuk az adatkezelések legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információkat.

Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) 4. cikkében valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Ki kezeli a személyes adatait?


A www.muzeum18ker.hu weboldal működtetése során adatkezelő a Tomory Lajos Múzeum.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Címe:                       1181 Budapest, Margó Tivadar utca 116-118.

E-mail címe:             muzeum@muzeum18ker.hu

Webcíme:                 www.muzeum18ker.hu

Telefonszáma:          +36-1-290-15-85

A Fenntartó által megbízott adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége:
Dr Jóri András http://dataprotection.eu Kft                 email: bp18@dataprotection.eu
Cégjegyzékszám: 01-09-977653
Adószám: 23779686-2-41
Székhely: 1029 Budapest, Gyöngyvér u. 37.

A személyes adatok kezelésében résztvevő címzettekről az egyedi adatkezelési tájékoztatók „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt értesülhet.

Milyen elveket tart fontosnak a Múzeum a személyes adatok kezelése során?

A Szolgálat az adatkezelési tevékenysége során tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, amelynek során személyes adatait a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével kezeli. Erre tekintettel garantálja az általános adatvédelmi rendeletben, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban a konkrét adatkezeléseket érintő rendelkezésekben foglaltak érvényre juttatását.

A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében.

Milyen jogai vannak a Múzeum által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

Amennyiben a Múzeum az Ön személyes adatait kezeli, úgy azzal összefüggésben az alábbi jogok illetik meg. Az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

  • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, hozzáférést kapjon a kezelt személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettekhez vagy a címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat az adatkezelő közölte vagy közölni fogja, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, valamint tájékoztatást kapjon arról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá az adatkezelő tájékoztassa a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogáról.
  • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
  • törléshez való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.
  • az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben vitatja a személyes adatok pontosságát vagy az adatkezelés jogellenes és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, azonban Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
  • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Múzeum a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
  • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Múzeum által kezelt személyes adataival összefüggésben?

Amennyiben sérelmesnek véli azt, ahogy a Múzeum a személyes adatait kezeli, javasoljuk, hogy először keressen meg bennünket panaszával, amelyet minden esetben megvizsgálunk és mindent megteszünk azért, hogy megfelelően kezeljük azt. Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a Múzeum kezeli az Ön személyes adatait, vagy nem kíván nálunk panaszt tenni, úgy az alábbi jogorvoslati lehetőségei vannak:

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül Ön jogosult arra, hogy amennyiben álláspontja szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság).  

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

1530 Budapest, Pf.:5.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Tel.: 06 1/391-1400

Fax: 06 1/391-1410

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog.

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették.  A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el.

 

TÁJÉKOZTATÁS AZ EGYEDI ADATKEZELÉSEKRŐL

 

A továbbiakban bemutatásra kerülnek a www.muzeum18ker.hu weboldalon keresztül megvalósuló konkrét, egyedi adatkezelések legfontosabb jellemzőire, körülményeire vonatkozó információk.

KAPCSOLATFELVÉTELLEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Személyes adatai kezelésének célja, hogy amennyiben a www.muzeum18ker.hu weboldal „ELÉRHETŐSÉG” megnevezésű menüpontja alatt megtalálható csatornák valamelyikén kapcsolatba lép velünk és ennek során általános jellegű kérdéseivel fordul hozzánk, úgy azt az Ön által megadott elérhetőségi adaton keresztül megválaszolhassuk.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Múzeum a kapcsolatfelvétellel összefüggő adatkezelése során személyes adatként az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), a megkeresés tárgyát, időpontját, valamint a megkeresésével összefüggő és személyes adatnak minősülő adatokat/információkat, továbbá attól függően, hogy a megkeresés milyen csatornán érkezik az e-mail címét/telefonszámát/levelezési címét kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a Múzeum azon dolgozói férnek hozzá, akik a kapcsolatfelvétellel és a megkeresések megválaszolásával járó feladatokat munkakörük alapján kötelesek ellátni, továbbá az elektronikusan (e-mail) érkező megkeresés esetén a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a megkeresés megválaszolásáig tart.

ADOMÁNYOZÓK/TÁMOGATÓK NEVÉNEK WEBOLDALON TÖRTÉNŐ KÖZZÉTÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja, hogy a múzeum a részére helyi vonatkozású emlékeket (kiadványok, relikviák, dokumentumok, stb.) felajánló magánadományozóknak köszönetet nyilvánítson a honlapján nevük közzétételével.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Múzeum a jelen célból az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), mint személyes adatot kezeli.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatot a weboldalon történő közzététel által bárki megismerheti, kezelni kizárólag a Múzeum azon dolgozói jogosultak, akiknek ez a munkakörükből adódó feladatuk. Az érintett személyes adatot a weboldalon való közzététellel a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó tárolja.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a köszönetnyilvánítás, mint adatkezelési cél megszüntetéséig tart.

KUTATÓSZOLGÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ ELŐZETES IDŐPONT-EGYEZTETÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja előzetes időpont-egyeztetés alapján történő bejelentkezés a kutatószolgálat iránt érdeklődő kutatók fogadása érdekében.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Jelen célból a Múzeum az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), valamint a kutatószolgálatra történő bejelentkezése időpontját, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a Múzeum azon dolgozói férnek hozzá, akik a kutatószolgálatra történő bejelentkezések fogadásával és adminisztrálásával járó feladatokat munkakörük alapján kötelesek ellátni, továbbá az elektronikus úton (e-mail) történő jelentkezés esetében a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a kutatószolgálatra előjegyzett időpontig tart.

 

MÚZEUMPEDAGÓGIA FOGLALKOZÁSRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja oktatási-nevelési intézmények csoportjainak és osztályainak múzeumpedagógiai foglalkozásokra történő jelentkezésének biztosítása.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Jelen célból a Múzeum az Ön nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), az oktatási-nevelési intézmény megnevezését, valamint a múzeumpedagógia foglalkozás időpontját, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz címzettként a Múzeum azon dolgozói férnek hozzá, akik a múzeumpedagógiai foglalkozásra történő bejelentkezések fogadásával és adminisztrálásával járó feladatokat munkakörük alapján kötelesek ellátni, továbbá az elektronikus úton (e-mail) történő jelentkezés esetében a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a múzeumpedagógiai foglalkozás előjegyzett időpontjáig tart.

CIKKÍRÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja a Múzeum részére megírt és a weboldalon közzétett cikkek írójának azonosíthatósága az olvasó számára.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Jelen célból a Múzeum a cikk írójának nevét (titulus/vezetéknév/keresztnév), a cikk címét, valamint a közzétételének időpontját, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokat a weboldalon történő közzététel által bárki megismerheti, kezelni kizárólag a Múzeum azon dolgozói jogosultak, akiknek ez a munkakörükből adódó feladatuk. A weboldalon közzétett személyes adatokat a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó tárolja.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a közzétett cikk honlapról történő eltávolítása időpontjáig tart.

KÉPFELVÉTELEK KÖZZÉTÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja, hogy a múzeum a különböző rendezvényeit – az azokról készült képfelvételek közzétételével – a hasonló programok iránt érdeklődők számára bemutassa, illetve az eseményeinek népszerűségét növelje, valamint azok fontosabb történéseit a résztvevő személyek számára ilyen módon megörökítse.

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

Jelen célból a Múzeum az érintett képmását, valamint a képmás alapján az érintettről levonható következtetéseket, mint személyes adatokat kezeli.

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez.

Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Kik a személyes adatok címzettjei?

A jelen célból kezelt személyes adatokat a weboldalon történő közzététel által bárki megismerheti, kezelni kizárólag a Múzeum azon dolgozói jogosultak, akiknek ez a munkakörükből adódó feladatuk. A weboldalon közzétett személyes adatokat a tárhelyszolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozó tárolja.

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a közzétett fényképfelvételeknek a honlapról történő eltávolítása időpontjáig tart.

Érvényes: 2018. május 25. napjától

 

Tomory Lajos Múzeum

Az adatkezelési tájékoztatót készítette:

Adeptus  Adatvédelmi  Kft.

1125 Budapest Virányos köz 4/a

Tel:                  06 30 460 1580,  06 70 434 8754

E-mail:            info@adeptuskft.hu

www.adeptuskft.hu